ร่วมงานกับเรา | Bangkok Aviation Center

ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมดูแลการดําเนินงานธุรการของบริษัท งานประจําวัน งานสาธารณูปโภคต่างๆให้ต่าเนินไปอย่างเรียบร้อย
 2. ติดตาม ควบคุมดูแลการดําเนินงานของแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คนสวน ให้ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย
 3. จัดท่าสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานธุรการเพื่อนําเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
 4. ตรวจสอบการจัดทําบันที่กภายใน-ภายนอกให้ถูกต้องและส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงตามเวลาที่กําหนด
 5. ตรวจสอบการจัดทําเอกสารการเบิก-จ่าย สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานธุรการได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในสายงานด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ
 5. มีทักษะ/ภาระ ความเป็นผู้นํา ทักษะในการมอบหมายงาน สอนงาน และพัฒนาทีม
 6. มิตวามสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (Word, Excel Powerpoint)
 7. มีทักษะในการจัดการความเร่งด่วนของงานกับความต้องการ - มีความระเอียดรอบคอบในการทํางานเป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตําบลคลองใหญ่ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รับจำนวน 1 อัตรา

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปหัวหน้าส่วนงานสนับสนุนงานธุรการกอง
 2. ควบคุม วางแผนบัญชีภาษีอากร ตรวจสอบการคํานวณภาษี และช่าระภาษีได้ถูกต้องทันเวลา
 3. ควบคุมดูแล และให้คําแนะนําการทํางานของฝ่ายบัญชีให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตราฐาน บัญชี และได้ข้อมูลตามกําหนดเวลา
 4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และการปรับปรุงรายการทางบัญชี
 5. จัดทํารายงาน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน และปิดบัญชีให้ทันภายในเวลาที่กําหนด
 6. ตรวจสอบภ.ง.ด. 3, 53, 54, ภ.พ. 30 และ ภ.พ.36 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และบินแบบให้ภายในเวลาที่กําหนด
 7. เจรจาและประสานงานกับส่วนราชการ เช่น กรมสรรพากร และบุคคลภายนอก เช่น ธนาคาร ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย เป็นต้น
 8. จัดทําเอกสารและตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 9. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 2. เพศหญิง อายุ 25 - 40 ปี
 3. มีความรู้ในขั้นตอน กระบวนการ และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าของลูกค้าหรือคู่ค้า
 4. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายบริษัท กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์
 6. มีความเป็นผู้นํา วางแผนรอบคอบรวดเร็ว และสามารถทางานภายใต้เวลาที่จํากัด
 7. มีความละเอียดรอบคอบ การสังเกต การติดตามงาน และการประสานงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน BAC ตําบลคลองใหญ่ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร/ครอบครัวผู้บริหาร
 2. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. บุคลิคภาพดี สุภาพ อ่อนน้อม
 4. ไม่มีรอยสักนอกเสื้อผ้า
 5. ไม่สูบบุหร่/ถ้าสูบต้องไม่มีกลิ่นติดตัวขนาดปฏิบัติงาน
 6. สามารถเดินทางไป-กลับ บ้านพักผู้บริหารได้(เขตสายไหม)

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,000บาท+ค่าตอบแทนอื่นๆ

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. การดําเนินการจัดซื้อ
  1. ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้ออะไหล่อากาสยานและอื่นๆในการสนับสนุนงานซ่อมบํารุงอากาศยาน
  2. ตรวจสอบถึง Lead Time ที่ผู้ร้องขอต้องการ เพื่อให้ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที่
  3. เปรียบเทียบทั้งราคาและบริการของผู้ให้บริการภายนอกว่าคุ้มค่าต่อการตัดสินใจเลือกหรือไม่
  4. ต้องตรวจสอบเรื่องเฉพาะด้านของอะไหล่อากาศยาน ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขต่างๆในกรณีที่เป็นอะไหล่ อากาศยานที่จําเป็นต้องระบุถึงรายละเอียด
  5. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข กับผู้ให้บริการภายนอก
  6. เปิด Purhase Order ถ้าในกรณีที่ต้องชําระเงินก่อน ต้องมีเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อสิ่งเรื่องชําระเงิน (Purchase Request Quotation/ Purchase Order) และในกรณีที่ชําระเงินที่หลังตาม Credit ที่ทางผู้ขายให้กับทางบริษัทฯจะต้อง ได้รับอะไหล่อากาศยานให้ครบถ้วนต่อ 1 shipment
 2. การสรรหาผู้ให้บริการภายนอกรายใหม่ ที่มีคุณภาพ
 3. การส่งมอบ
  1. เมื่ออะไหล่อากาศยานมาถึง ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนทั้งความถูกต้องของเอกสาร specification และถูกต้องตาม Purchase Order
  2. เในกรณีที่ของพร้อมสิ่งออกจากประเทศอเมริกา ต้องติดต่อกับทาง Freight Forwarder เพื่อเข้ากระบวนการ Logistic ในการนําเข้าอะไหล่อากาศยาน
  3. ในกรณีที่ของมาถึงที่ท่าอากาศยานประเทศไทย หรือมีการยืนยันการส่งออกจากสายการบิน จะต้องมีการเตรียมเอกสารใน การทํา Custom Clearance กับทางกรมศุลกากร โดยต้องมีเอกสารครบถ้วนในการเดินพิธีการ (ไบคําร้องขอยกเว้นอากร/ ไบสินค้าขาเข้า/ ตารางรายละเอียดของอะไหล่อากาศยาน รูปภาพอะไหล่อากาศยาน/ IPC)

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิงอายุ 24-35 ปี
 2. ปริญญาตรีไม่จํากัดสาขา
 3. มีความรู้ในเรื่อง Custom Clearance ทั้งนําเข้าและส่งออก
 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. มีความรู้ในเรื่อง Freight Forwarder ทั้งนําเข้าและส่งออก
 6. สามารถต่อรองราคาและสามารถทํางานเร่งด่วนได้
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 8. มีความรู้ในต้นงานจัดซื้อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการ BAC ตําบลคลองใหญ่ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สมัครออนไลน์คลิก

บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/5 หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 • คุณ ชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
 • โทร : 037-349-899 ต่อ 219
 • มือถือ : 092-2531-048
 • แฟกซ์ : 037-349-899 ต่อ 202
 • อีเมล : hr@ba.ac.th
 • เว็บไซต์ : www.ba.ac.th