หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) | Bangkok Aviation Center

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL)

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL)

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของ BAC ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างคุณสมบัติการเป็นนักบินในสายการบินให้กับผู้เรียน เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วสามารถที่จะทำงานในสายการบินได้เลย โดยหลักสูตรจะมีความเข้มงวดในความรู้เรื่องการบินและความรู้ขั้นประยุกต์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการบินพาณิชย์ที่ยอมรับกันในสากล หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีของ BAC มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริงในการทำงานกับสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี : เรียนภาคอากาศ 205 ชั่วโมง
 • การเรียนวิชาภาคพื้น : 246 ชั่วโมง
  • เรียนเพื่อใบอนุญาตสำหรับนักบินส่วนบุคคล (PPL) 126 ชั่วโมง
  • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (IR) 76 ชั่วโมง
  • หลักสูตรการบินแบบสองเครื่องยนต์ (MR) 22 ชั่วโมง
  • หนังสูตรนักบินพาณิชย์ตรีสำหรับผู้ถือใบอนุญาตส่วนบุคคล (Advance) 22 ชั่วโมง
 • การเรียนภาคอากาศ : 205 ชั่วโมง
  • ฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator): 34 ชั่วโมง
  • ฝึกบินด้วยเครื่อง Cessna 172: 160 ชั่วโมงบิน
  • ฝึกบินด้วยเครื่อง Diamond 42: 11 ชั่วโมงบิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
 • มีใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่ง (Medical License Class 1)
ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่าฝึกสอนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ
 • เอกสารประกอบการเรียนจาก Jeppesen
 • ปูมบันทึกการบิน (Log Book)
 • เครื่องแบบศิษย์การบิน
 • ที่พักพร้อมอาหาร
 • รถรับ-ส่ง ระหว่างที่พักและโรงเรียน