หลักสูตรครูการบิน (IP) | Bangkok Aviation Center

หลักสูตรครูการบิน (IP)

หลักสูตรครูการบิน (IP)

BAC มีความพร้อมและได้รับการรับรองในการเปิดสอนหลักสูตรครูการบิน เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักบินที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางการบินและหาความรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรครูการบิน : เรียนภาคอากาศ 30 ชั่วโมง
  • การเรียนวิชาภาคพื้น : 83 ชั่วโมง
  • การเรียนภาคอากาศ : 23 ชั่วโมงบิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) หรือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL) ที่มีชั่วโมงครบตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) กำหนด รวมถึงศักย์การบิน (Rating)
ค่าใช้จ่ายรวม
  • ค่าฝึกสอนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ
  • เอกสารประกอบการเรียนจาก Jeppesen