หลักสูตรเพิ่มเติม | Bangkok Aviation Center

หลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตร Add on to CPL

สถาบันการบิน BAC เป็นสถาบันการบินที่เป็นศูนย์รวมของกลุ่มบุคคลที่สนใจ และรักในการบิน ฝึกอบรมศิษย์การบินทุกคนให้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีทักษะที่ดี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจด้านการบินเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสถาบันการบิน BAC จึงต้องเตรียมรับมือและพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะผลิตบุคลากรทางด้านการบินให้มีความสามารถ เป็นมาตรฐานในระดับสากล และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

หลักสูตรประกอบไปด้วย
  • ชั่วโมงภาคทฤษฎีทบทวนวิชาการบินเบื้องต้น
  • การสร้างความคุ้นเคยโดยการบิน
  • การตรวจสอบมาตรฐานการบิน
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีในช่วงการเรียน หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL) และทบทวนความรู้ในหลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และการฝึกบินเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยก่อนที่จะส่งสอบภาคอากาศต่อไป โดยในหลักสูตรนี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL License)


Crew Resource Management (CRM)

การอบรม CRM คือ กระบวนการการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมด้านทรัพยากร และสื่อกลางการฝึก เริ่มตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุด โดยจะแบ่งออกเป็นการศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาระหว่างเรียน การศึกษาทั้งในห้องเรียนและเครื่องบินจำลอง (Simulator) เพื่อที่จะฝึกสอนในระหว่างการปฏิบัติการจริง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน


หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก (วิชาการเบื้องต้น)

หลักสูตร ATP เป็นหลักสูตรที่เรียนอย่างต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ เพื่อฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และเตรียมพร้อมเพื่อประกอบอาชีพเป็นนักบินพาณิชย์ในสายการบินต่างๆ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนหลังจากมีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL License)
เนื้อหาของหลักสูตรจะเป็นความรู้ขั้นประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของนักบินในสายการบิน มีความสำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นนักบินพาณิชย์

วัตถุประสงค์

นักเรียนจะได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวข้องกับสมรรถนะและการบินขั้นประยุกต์ จะเป็นประสบการณ์ที่มีความจำเป็นเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร