เครื่องบิน | Bangkok Aviation Center

เครื่องบิน

ปัจจุบัน BAC มีเครื่องบินสำหรับปฏิบัติภารกิจรวมทั้งสิ้น  43 ลำ โดยเครื่องบินที่ BAC เลือกใช้เป็นเครื่องบินที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และอยู่ภายใต้การดูแลของช่างอากาศยานตลอดเวลา ซึ่งเครื่องบินที่ BAC ใช้ปฏิบัติภารกิจมีดังนี้

Cessna 172 Analog Cockpit : 20 Aircraft


Cessna 172 Glass Cockpit : 18 Aircraft

Diamond DA 42: 5 Aircraft