คณะกรรมการบริษัท | Bangkok Aviation Center

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท..

ลำดับรายชื่อตำแหน่ง
1ดร.สรจักร เกษมสุวรรณประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์กรรมการอิสระ
3นายวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์ กรรมการอิสระ
4นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์   กรรมการบริษัท 
5นาวาอากาศโทปิยะ ตรีกาลนนท์  กรรมการบริษัท 
6นาวาอากาศโทพัฒน์ วินมูน กรรมการบริษัท 
7นาวาอากาศเอกสุรัตน์ สุขเจริญไกรศรี กรรมการบริษัท 
8ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ กรรมการบริษัท 
9นายธนัย ปรศุพัฒนา กรรมการบริษัท