รางวัลและการรับรอง | Bangkok Aviation Center

รางวัลและการรับรอง

BAC ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (Ground Training and Flight Training School ) จากบริษัท United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS)


BAC ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (Ground Training and Flight Training School ) จากบริษัท United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS)


BAC ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารด้านคุณภาพจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ICAO Annex 19 SMS, ICAO/DOC 9841 ATO, DCA Regulations


BAC ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารด้านคุณภาพจาก บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (ISO 9001:2008)