รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมดูงานที่ BAC | Bangkok Aviation Center