Career

บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/5 หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณ ชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
โทร : 037-349-899 ต่อ 219 มือถือ : 092-2531-048
แฟกซ์ : 037-349-899 ต่อ 202 อีเมล : hr@ba.ac.th


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1. นักศึกษาฝึกงาน ด้านธุรการ
Detail of work

ฝึกงานตามสาขาอาชีพให้ได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี ไม่จำกัดอัตรา

Qualification
  1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
  2. ไม่จำกัดเพศ
  3. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
  4. รับฝึกงานตลอดทั้งปี
Work place

โรงเรียนการบิน BAC ตําบลคลองใหญ่ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Work place

1 Unit

2. ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ
Detail of work

1. วางกลยุทธ์ ด้านการวางแผนอัตรากำลังพลเพื่อให้ตอบสนองต่อภาพรวมและความต้องการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมถึงบริหารงานการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารงานการจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. วางกลยุทธ์แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองเป้าหมายองค์กรได้
4. บริหารจัดการระบบการประเมินผล การให้รางวัล สวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสม
5. พัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการให้เกิดความทันสมัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างเหมาะสม
6. วางแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพ สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันธ์ต่อองค์กร
7. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

-ปริญญาตรี ทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้ ความสามารถในด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

-มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถให้คำปรึกษาที่ดี

-มีทักษะ/ภาวะ ความเป็นผู้นำ ทักษะในการมอบหมายงาน สอนงาน และพัฒนาทีม

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (Word , Excel ,Powerpoint)

-สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีบทบาทการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

Work place

สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Work place

1 Unit

GO TO TOP