กรมการกงสุล มอบของขวัญปีใหม่ ทำพาสปอร์ตวันเสาร์/รับรองเอกสารฟรี

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้แก่ประชาชน โดยมีจะมีการเปิดทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 และ 21 ธันวาคมปีนี้ รวมถึงวันเสาร์ที่ 11 และ 18 มกราคมปีหน้า ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 15.30 น.
ที่สำนักงานหนังสือเดินทาง 4 แห่งประกอบด้วย

 • สำนักงานหนังสือเดินทางปิ่นเกล้า เอสซีพลาซ่า สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
 •  ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
 •  เอ็มทีอาร์คลองเตย และ
 •  มีนบุรี

  ทั้งนี้จะเป็นการเปิดทำการเฉพาะหนังสือเดินทางธรรมดา และจัดส่งทางอีเอ็มเอส โดยผู้ที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต้องทำหนังสือเดินทางเล่มล่าสุดติดมาด้วย นอกจากนี้กรมการกงสุลยังจะเปิดบริการแปลเอกสารฟรีให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563 นี้ สำหรับผู้ที่มารับบริการรับรองเอกสารที่กรมการกรุงสุล แจ้งวัฒนะ สำหรับเอกสารทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว 19 ประเภท ประกอบด้วย

 • บัตรประชาชน
 • แบบรับรองการทะเบียนราษฎร์
 • ทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตร
 • มรณบัตรซึ่งต้องยื่นโดยบุคคลในครอบครัว
 • ใบสำคัญการสมรส
 • ทะเบียนสมรสและบันทึก
 • ใบสำคัญการหย่า
 • ทะเบียนยาและบันทึก
 •  ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 •  บันทึกฐานะแห่งครอบครัว
 •  หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม
 •  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล
 •  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
 •  หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล
 •  หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
 •  หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส
 •   หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร 
 •  หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

  การจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษดังกล่าวจะบริการสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเอกสารและนำมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น
  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คอลเซ็นเตอร์ กรมการกรุงสุล เบอร์โทรศัพท์ 025728442
GO TO TOP