• ประวัติ BAC

  บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) BAC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2545 ประกอบกิจการสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน โดยเปิดอบรมหลักสูตรสำหรับการบินการซ่อมบำรุงเครื่องบิน และให้บริการศูนย์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการสื่อสารการบิน

  สถาบันฝึกอบรมด้านการบินของบริษัทจัดเป็นโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพภายใต้ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เปิดอบรมหลักสูตรการบิน 6 หลักสูตรหลัก ได้แก่

  • หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License:CPL)
  • หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License:PPL)
  • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating:IR)
  • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine Rating:MR)
  • หลักสูตรครูการบิน (Instructor Pilot:IP)
  • หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก (Airline Transport Pilot:ATP)

  นอกจากนี้ บริษัทเปิดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานและประกอบกิจการศูนย์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการสื่อสารการบินโดยให้บริการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเดินอากาศยาน ได้แก่ นักบิน และพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด

 • ประวัติ 2561

  • BAC applied for establishing private
   aerodromes at Klong 15

  • With new flight training center at Nakhon Ratchasima,
   BAC training capacity increase to 470 new student pilot
   per years

 • ประวัติ 2560

  • BAC entered into MoU with UTK and TAA
   in order to train student aircraft mechanic
   in Aircraft Mechanic Program (AM)

  • BAC was approved as Language Proficiency
   Testing Center by CAAT


   * UTK stands for Rajamangala University of Technology Krungthep

 • ประวัติ 2559

  • BAC entered into MoU with Thai Smile Airways ( TS )
   to train TS cadets in CPL course

  • BAC got certified by ISO9001:2015 Ground
   training and flight training school

  • BAC increased its paid-up capital to 225.0 mm
   for shareholder restructuring

 • ประวัติ 2558

  • Due to continuing growth in student pilot,
   BAC relocated the flight training center
   to Klong 15, Nakorn Nayok

 • ประวัติ 2557

  • BAC trained first batch of student from
   Mae fah Luang University ( MFU ) for PPL

 • ประวัติ 2555

  • BAC trained first batch of students
   from Assumption University (ABAC)
   for CPL

 • ประวัติ 2553

  • BAC was granted license from OPEC
   to operate non-formal school (Occupation)
   under " Bangkok Aviation Center "

   *OPEC stands for Office of Private Education Commission

 • ประวัติ 2551

  • BAC trained first batch of student 
   from Rangsit University (RSU) for CPL

 • ประวัติ 2548

  • BAC was approved as an Aviation Training Organization (ATO) by CAAT

  • BAC entered into the MoU with Thai Airways International PCL (TG)
   to train TG cadets in CPL course
  • BAC entered into the MoU with Thai AirAsia (TAA)
   to train TAA cadets in CPL course

 • ประวัติ 2548

  • ฺBAC offered the first Commercial Pilot License Course (CPL)
   and become the first private flight training school offering CPL course


  • BAC started its first Instrutor Pilot Program (IP) aiming to help
   pilots reach their potential and become an instructor pilot

 • ประวัติ 2547

  • BAC offered the first pilot lesson.
   Private Pilot License Course (PPL)
   Which was approved by CAAT

 • ประวัติ 2546

  • บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ (จำกัด)
   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
   โดยมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 5 ล้านบาท

    

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

 1. 1. นาวาอากาศโทปิยะ ตรีกาลนนท์
 2. 2. นาวาอากาศเอกสุรัตน์ สุขเจริญไกรศรี
 3. 3. นาวาอากาศโทพัฒน์ วินมูน
 
วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางของการฝึกบุคลากร
ทางด้านอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์คุณภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคุณภาพ รวมทั้งข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน และศูนย์ทดสอบภาษาของผู้ประจำหน้าที่ ให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

1. มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ

2. มุ่งเน้นการเป็นโรงเรียนการบินที่ยึดมั่นความปลอดภัยเป็นหลัก ในการดำเนินงานด้านการบินทั้งมวล เพื่อเป็นมาตราฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ

3. มุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการบิน และจริยธรรมแก่ผู้เรียน ด้วยมาตราฐานสากล

4. มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความพอใจในการใช้บริการอย่างสูงสุด และตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


พันธกิจ

1. ด้านการผลิต มุ่งการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ด้านการพัฒนา มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคคลากรด้านอุตสหกรรมการบิน สามารถได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกระแสโลกาภิวัฒน์ สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานสากลได้อย่างทัดเทียม
3. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบปฏิบัติที่ดี มีความรู้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นบุคลากรด้านการบินที่ดี
4. ด้านการบริหาร มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่ตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการบิน
5. ด้านความปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนการบินที่ยึดมั่นความปลอดภัยเป็นหลัก ในการดำเนินงานด้านการบินทั้งมวล เพื่อเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศต่อไป
6. ด้านผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม


การรับรอง / รางวัล

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีและนักบินส่วนบุคคลซึ่งได้รับการรับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศ (CAAT), การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และรับรองให้สามารถ ฝึกสอนนักเรียนต่างชาติได้ โดยนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่ BAC จะสามารถ ขอ Visa เพื่อเข้ามาเรียนและสามารถ ขอใบอนุญาต นักบินในประเทศได้ BAC ได้รับการรับรอง Aviation Training and Language Proficiency Testing Centre. (QMS) ISO 9001:2015 จากบริษัท BSI Group (Thailand) Co., Ltd. อีกด้วย ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนของ BAC ได้ผ่านการรับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


เอกสารรับรองสถาบันฝึกอบรบด้านการบิน ( ATO )


ใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO(9001:2015)


ใบสำคัญการแต่งตั้งศูนย์ทดสอบภาษาผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

Result for your Organization

Supply Chain and Partner to bring success to customers in a timely and high quality.

AIRLINE AIRLINE
สายการบิน
UNIVERSITY UNIVERSITY
มหาวิทยาลัย
INDIVIDUAL INDIVIDUAL
ทุนส่วนตัว
SOCIETY/COUNTRY SOCIETY/COUNTRY
สังคมการบิน
GO TO TOP