• ประวัติ BAC

  บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) BAC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2545 ประกอบกิจการสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน โดยเปิดอบรมหลักสูตรสำหรับการบินการซ่อมบำรุงเครื่องบิน และให้บริการศูนย์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการสื่อสารการบิน

  สถาบันฝึกอบรมด้านการบินของบริษัทจัดเป็นโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพภายใต้ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เปิดอบรมหลักสูตรการบิน 5 หลักสูตรหลัก ได้แก่

  • หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License:CPL)
  • หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License:PPL)
  • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating:IR)
  • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine Rating:MR)
  • หลักสูตรครูการบิน (Instructor Pilot:IP)

  นอกจากนี้ บริษัทเปิดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานและประกอบกิจการศูนย์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการสื่อสารการบินโดยให้บริการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเดินอากาศยาน ได้แก่ นักบิน และพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด

 • ประวัติ 2561

  • BAC applied for establishing private
   aerodromes at Klong 15

  • With new flight training center at Nakhon Ratchasima,
   BAC training capacity increase to 470 new student pilot
   per years

 • ประวัติ 2560

  • BAC entered into MoU with UTK and TAA
   in order to train student aircraft mechanic
   in Aircraft Mechanic Program (AM)

  • BAC was approved as Language Proficiency
   Testing Center by CAAT


   * UTK stands for Rajamangala University of Technology Krungthep

 • ประวัติ 2559

  • BAC entered into MoU with Thai Smile Airways ( TS )
   to train TS cadets in CPL course

  • BAC got certified by ISO9001:2015 Ground
   training and flight training school

  • BAC increased its paid-up capital to 225.0 mm
   for shareholder restructuring

 • ประวัติ 2558

  • Due to continuing growth in student pilot,
   BAC relocated the flight training center
   to Klong 15, Nakorn Nayok

 • ประวัติ 2557

  • BAC trained first batch of student from
   Mae fah Luang University ( MFU ) for PPL

 • ประวัติ 2555

  • BAC trained first batch of students
   from Assumption University (ABAC)
   for CPL

 • ประวัติ 2553

  • BAC was granted license from OPEC
   to operate non-formal school (Occupation)
   under " Bangkok Aviation Center "

   *OPEC stands for Office of Private Education Commission

 • ประวัติ 2551

  • BAC trained first batch of student 
   from Rangsit University (RSU) for CPL

 • ประวัติ 2548

  • BAC was approved as an Aviation Training Organization (ATO) by CAAT

  • BAC entered into the MoU with Thai Airways International PCL (TG)
   to train TG cadets in CPL course
  • BAC entered into the MoU with Thai AirAsia (TAA)
   to train TAA cadets in CPL course

 • ประวัติ 2548

  • ฺBAC offered the first Commercial Pilot License Course (CPL)
   and become the first private flight training school offering CPL course


  • BAC started its first Instrutor Pilot Program (IP) aiming to help
   pilots reach their potential and become an instructor pilot

 • ประวัติ 2547

  • BAC offered the first pilot lesson.
   Private Pilot License Course (PPL)
   Which was approved by CAAT

 • ประวัติ 2546

  • บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ (จำกัด)
   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
   โดยมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 5 ล้านบาท

    

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

 1. 1. นาวาอากาศโทปิยะ ตรีกาลนนท์
 2. 2. นาวาอากาศเอกสุรัตน์ สุขเจริญไกรศรี
 3. 3. นาวาอากาศโทพัฒน์ วินมูน
 4. 4. นายธนัย ปรศุพัฒนา
 5. 5. นางสาวอภิฤดี อภิวัฒนพร
 
วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางของการฝึกบุคลากร
ทางด้านอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างแก่นความรู้เฉพาะทาง (การบินพาณิชย์) ที่เป็นเลิศ
2. สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการบิน เพื่อยกกระดับศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จรรยาบรรณนักบิน เพื่อพร้อมต่อการเป็น นักบินอาชีพ
4. ยึดมั่นในความปลอดภัยเป็นหลัก ในการดำเนินงานการบินทั้งมวล


พันธกิจ

1. ด้านการผลิต มุ่งการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ด้านการพัฒนา มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคคลากรได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกระแสโลกาภิวัฒน์ สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานสากลได้อย่างทัดเทียม
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบปฏิบัติที่ดี มีความรู้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นบุคลากรด้านการบินที่ดี
4. ด้านการบริหาร มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่ตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการบิน
5.ด้านความปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนการบินที่ยึดมั่นความปลอดภัยเป็นหลัก ในการดำเนินงานด้านการบินทั้งมวล เพื่อเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศต่อไป
6. ด้านผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม


การรับรอง / รางวัล

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีและนักบินส่วนบุคคลซึ่งได้รับการรับรองโดยกรมการบินพลเรือน, การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และรับรองให้สามารถ ฝึกสอนนักเรียนต่างชาติได้ โดยนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่ BAC จะสามารถ ขอ Visa เพื่อเข้ามาเรียนและสามารถ ขอใบอนุญาต นักบินในประเทศได้ BAC ได้รับการรับรอง Ground Training and Flight Training School (QMS) ISO 9001:2015 จากบริษัท United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. อีกด้วย ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนของ BAC ได้ผ่านการรับรองโดยกรมการบินพลเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


เอกสารรับรองสถาบันฝึกอบรบด้านการบิน ( ATO )

Result for your Organization

Supply Chain and Partner to bring success to customers in a timely and high quality.

AIRLINE AIRLINE
สายการบิน
UNIVERSITY UNIVERSITY
มหาวิทยาลัย
INDIVIDUAL INDIVIDUAL
ทุนส่วนตัว
SOCIETY/COUNTRY SOCIETY/COUNTRY
สังคมการบิน
GO TO TOP