ติดต่อเรา

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88/117 ซอย วิภาวดีรังสิต 72 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

ฝ่ายปฎิบัติการ

Tel : +66 (0) 3734 9899 ext. 201


ฝ่ายการขายและการตลาด

+66(0)2 900 4633 Email : cs@ba.ac.th


เบอร์โทรศัพท์

+669 2263 8160+669 2263 4650 | +669 2261 3258

HEAD OFFICE
DONMUANG
GOOGLE MAP
AIRPORT
KORAT
TRAINING CENTER
GOOGLE MAP
AIRFIELD
KHLONG 15
TRAINING CENTER
GOOGLE MAP
GO TO TOP